• W?asne

  Biuro projektowe

  Dzia? badań i rozwoju, w?asne biuro projektowe, laboratoria oraz dzia? budowy maszyn i narz?dzi specjalnych - mamy w?asn?, pe?n? kontrol? nad ka?dym nawet najdrobniejszym elementem procesu technologicznego.

 • Nowoczesne

  Centrum produkcyjne

  Do produkcji wykorzystujemy stal pochodz?c? od renomowanych, ?wiatowych dostawców. Mimo to ka?da partia stali przekraczaj?ca bram? fabryki jest szczegó?owo analizowana. Dzi?ki temu jeste?my zawsze pewni, ?e nasz asortyment spe?nia najwy?sze standardy jako?ci.

 • Szeroka

  Sie? dystrybucji

  Sie? dystrybucji w kraju i za granic? umo?liwia terminow? dostaw? do konkretnych odbiorców, bezpo?rednio na linie produkcyjne w systemie just in time oraz na rynek odbiorców detalicznych.

Fabryka ?o?ysk tocznych w Kra?niku

powsta?a w 1938 roku jako fabryka amunicji

Fabryka ?o?ysk Tocznych-Kra?nik S.A. powsta?a w 1938 roku jako fabryka amunicji budowana w ramach Centralnego Okr?gu Przemys?owego. Produkcj? ?o?ysk rozpocz?to w 1948 roku. Jest wi?c najstarsz? i posiadaj?c? najd?u?sz? tradycj? fabryk? ?o?ysk w Polsce.

Historia firmy

Najnowsze technologie

By jutro przewy?sza?
wymagania stawiane
liderom bran?y

Wiod?cy producent

?o?ysk tocznych

F?T-Kra?nik S.A. jest wiod?cym producentem ?o?ysk tocznych w Polsce i najwi?kszym zak?adem przemys?owym w Kra?niku. F?T-Kra?nik S.A. jest znacz?cym globalnym dostawc? ?o?ysk dla przemys?u samochodów osobowych i ci??arowych, maszyn rolniczych, silników elektrycznych, wózków wid?owych, motoreduktorów i reduktorów.

多彩网 幸运农场水果开奖